Επαγγελματικός προσανατολισμός

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός

«Τι να κάνω μετά;»

…το παραπάνω ερώτημα αποτελεί το βασικότερο θέμα ανησυχίας των περισσότερων μαθητών που καλούνται να επιλέξουν την καταλληλότερη κατεύθυνση στο Λύκειο και μετέπειτα την κατάλληλη σχολή ή επάγγελμα, αντικρίζοντας τον σχετικά άγνωστο κόσμο της αγοράς εργασίας. Σε αυτό το ερώτημα έρχεται να δώσει απαντήσεις το σύνολο των υπηρεσιών Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρέχουμε στο κέντρο μας.

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, αποτελεί τη διαδικασία για τη διευκόλυνση της επαγγελματικής ανάπτυξης των μαθητών ή των φοιτητών. Αποτελεί το σύνολο των ποικίλων διαδικασιών που πραγματοποιούνται κατά τρόπο οργανωμένο και συστηματικό από άτομα με ειδική κατάρτιση (από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού), σκοπός των οποίων είναι η υποβοήθηση του ατόμου να πάρει τις πιο κατάλληλες για αυτό αποφάσεις όσον αφορά στη σχολική αρχικά και στην επαγγελματική αργότερα κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.

Στις μέρες που διανύουμε, μία εποχή οικονομικής αλλά και κοινωνικής κρίσης, η σωστή και έγκαιρη εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού, κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ. Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός καλό είναι να ξεκινάει νωρίς στην ζωή του ατόμου, κατά την εφηβεία. Προκειμένου το άτομο να διαμορφώσει μία κατάλληλη και συνειδητή απόφαση για την επαγγελματική του σταδιοδρομία, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει τι είναι αυτό που θέλει, καθώς και τι του ταιριάζει. Να συμβιβάσει το «τι θέλω» με το «τι μπορώ». Σε αυτό το σημείο ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός αποτελεί μία διαδικασία που μπορεί να βοηθήσει το μαθητή ήδη από το Γυμνάσιο να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, να μάθει να οργανώνει τις πληροφορίες και να λαμβάνει αποφάσεις.

Στο κέντρο μας με ερωτηματολόγια και τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικά κατασκευασμένα και σταθμισμένα στον ελληνικό μαθητικό πληθυσμό ηλικίας 14 έως 18 ετών, αξιολογούμε εξατομικευμένα τα ενδιαφέροντα, τις κλίσεις, την αυτοεικόνα, την ετοιμότητα για λήψη αποφάσεων και τις επαγγελματικές αξίες κάθε μαθητή. Οι ανωτέρω διαστάσεις είναι κρίσιμες για την προώθηση της αυτογνωσίας του μαθητή προκειμένου να διευκολυνθεί για την επιλογή αρχικά της κατάλληλης κατεύθυνσης στο Λύκειο και μετέπειτα για τη σωστή λήψη απόφασης αναφορικά με το επάγγελμα ή/ και τη σχολή φοίτησης (ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ) που θα επιλέξει.

Στο κέντρο μας εκτός από την ατομική επαγγελματική αξιολόγηση με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων, και πιο συγκεκριμένα με το Τέστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού Career Gate Test, παρέχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης ατομικών συμβουλευτικών συναντήσεων- ενός εξατομικευμένου προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή. Ο ελάχιστος αριθμός είναι 2 συμβουλευτικές συναντήσεις, δηλαδή συζήτηση της συμβούλου μόνο με το μαθητή/τρια, ψυχομετρική αξιολόγηση και κατόπιν ερμηνεία και ανάλυση των αποτελεσμάτων του τέστ και ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας, όπου μπορούν να συμμετέχουν και οι γονείς, εφόσον το επιθυμούν τόσο οι ίδιοι όσο και οι μαθητές. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται και ξεχωριστή συνάντηση – ενημέρωση των γονέων αναφορικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Στόχοι των συμβουλευτικών συναντήσεων είναι:

  • η απόκτηση αυτογνωσίας, να ανακαλύψουν δηλαδή οι μαθητές τις κλίσεις, τις ικανότητες, τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους αλλά και τις αξίες τους.
  • να αποκτήσουν οι μαθητές πρόσβαση σε έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • να ενημερωθούν οι μαθητές για τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας.
  • να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν και να αξιοποιούν τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές πληροφορίες
  • να μάθει ο μαθητής /τρια τα δυνατά και αδύναμα σημεία του.
  • να εξασκηθεί - ενδυναμωθεί στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προβλημάτων.
  • να καταλήξει ο μαθητής/ τρια σε μια συνειδητή και σωστή απόφαση, όσον αφορά στην εκπαιδευτική/ επαγγελματική του κατεύθυνση.
  • η αποτελεσματικότερη οργάνωση του χρόνου και του τρόπου μελέτης.

Οι γονείς, οι οποίοι πάντοτε επιθυμούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους ώστε να κάνουν την κατάλληλη επιλογή σπουδών, μπορούν μέσω αυτής της διαδικασίας ενημερωθούν οι ίδιοι για το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τις επαγγελματικές διεξόδους των πανεπιστημιακών τμημάτων, αλλά και να εκφράσουν οτιδήποτε τους προβληματίζει αναφορικά με την εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη του παιδιού τους.

Παράλληλα, για τους μαθητές της Γ Λυκείου παρέχεται καθοδήγηση για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.

Στόχος μας, πάνω από όλα, είναι ο προσδιορισμός των σπουδών και των επαγγελμάτων που ταιριάζουν στον κάθε μαθητή, σε μία εποχή που το μυστικό της επαγγελματικής επιτυχίας και της απασχολησιμότητας είναι η γνώση του εαυτού, η γνώση της αγοράς εργασίας και η προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες.

Μετά το πέρας των συναντήσεων παρέχεται από το κέντρο μας η δυνατότητα μεταπαρακολούθησης (follow- up), δηλαδή μίας επιπλέον συνεδρίας για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της συμβουλευτικής διαδικασίας, την ενημέρωση αναφορικά με το στάδιο της υλοποίησης των στόχων του μαθητή, την παροχή ανατροφοδότησης ή και περαιτέρω καθοδήγησης.