Ψυχομετρικό εργαστήρι

Για τον γενικό πληθυσμό/ πελάτες του κέντρου:

Στο κέντρο «Φροντίζω» παρέχεται η δυνατότητα να διερευνήσετε διάφορες πτυχές του εαυτού και των δεξιοτήτων σας. Ανησυχίες και ερωτήματα σχετικά με δυσκολίες ή ελλείμματα στο σχολείο (κακή επίδοση, άγχος, σχολική φοβία) πιθανά θα διευκρινιστούν μέσα από τα ψυχομετρικά μέσα εκτίμησης της νοημοσύνης και αξιολόγησης μαθησιακών δυσκολιών που διαθέτουμε. Οι δοκιμασίες επαγγελματικού προσανατολισμού δίνουν τη δυνατότητα να διερευνηθεί κα να υποστηριχθεί η πολύπλοκη διαδικασία επιλογής της επαγγελματικής κατεύθυνση, ανεξάρτητα ηλικίας. Μέσα από ποικίλα τεστ προσωπικότητας μπορείτε να «φωτίσετε» ορισμένες πλευρές τους εαυτού σας, να απαντήσετε σε προσωπικές σας αναζητήσεις ή να βρείτε το έδαφος να εκφράσετε νέους προβληματισμούς.

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες χορηγούνται από κλινικούς ψυχολόγους.

Για τους ειδικούς ψυχικής υγείας/ συναδέλφους:

Στο κέντρο «Φροντίζω» παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής ψυχομετρικών εκτιμήσεων με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων.

Προσφέρονται ψυχομετρικά τεστ νοημοσύνης, διεξάγονται εκτιμήσεις μαθησιακών δυσκολιών καθώς και δοκιμασίες αξιολόγησης της προσωπικότητας για παιδιά και για ενήλικες, τόσο με μορφή ερωτηματολογίων όσο και μέσω προβολικών διαδικασιών. Επίσης, χορηγούνται τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία πλαισιώνονται από έναν συγκεκριμένο αριθμό διερευνητικών και υποστηρικτικών συνεδριών.

Οι ψυχομετρικές δοκιμασίες χορηγούνται από κλινικούς ψυχολόγους.

Τεστ νοημοσύνης

WAIS-R: Ένα ψυχομετρικό μέσο εκτίμησης της νοημοσύνης ατόμων ηλικίας 17 ετών και άνω. Από τη χορήγηση προκύπτει ένας γενικός δείκτης νοημοσύνης και βαθμολογίες στις επιμέρους κλίμακες που μας επιτρέπουν να εξετάσουμε πιο συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η λεκτική κατανόηση, η μνήμη εργασίας, η ταχύτητα επεξεργασίας. Το ενδοατομικο προφίλ του εξεταζόμενου σκιαγραφεί τις ικανότητες και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει σε ποικίλους τομείς.

WISC-III: Ένα ψυχομετρικό μέσο εκτίμησης της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας 6 ετών έως 16 ετών και 11 μηνών, σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό. Από τη χορήγηση προκύπτει ένα συνολικό νοητικό πηλίκο και αξιολογούνται υποκλίμακες που αφορούν σε ειδικότερες λειτουργίες της αντίληψης, όπως το λεξιλόγιο, η σειροθέτηση, η αριθμητική ικανότητα, η μνήμη κ.α. Ο στόχος είναι η ολοκληρωμένη κατανόηση των δυνατοτήτων και των ελλειμμάτων του παιδιού τόσο σε πρακτικό όσο και σε λεκτικό επίπεδο, προκειμένου να καταρτιστεί το καταλληλότερο θεραπευτικό/ αποκαταστασιακό πλάνο.

WIPSSΙ: Ένα ψυχομετρικό μέσο εκτίμησης της νοημοσύνης παιδιών ηλικίας 3-7 ετών. Από τη χορήγηση προκύπτει ένα συνολικό νοητικό πηλίκο και αξιολογούνται υποκλίμακες που αφορούν σε ειδικότερες λειτουργίες της αντίληψης, όπως το λεξιλόγιο, η σειροθέτηση, η αριθμητική ικανότητα, η μνήμη κ.α. Ο στόχος είναι η ολοκληρωμένη κατανόηση των δυνατοτήτων και των ελλειμμάτων του παιδιού τόσο σε πρακτικό όσο και σε λεκτικό επίπεδο, προκειμένου να καταρτιστεί το καταλληλότερο θεραπευτικό/ αποκαταστασιακό πλάνο.

Stanford-Binet: Ένα ψυχομετρικό μέσο αξιολόγησης της νοημοσύνης παιδιών και ενηλίκων από 2 έως 23 ετών με φυσιολογικές αισθητηριακές λειτουργίες. Εξετάζει τέσσερις τομείς: λεκτική σκέψη, πρακτική σκέψη, αφηρημένη/ οπτική σκέψη και βραχύχρονη μνήμη και προσφέρει παράλληλα ένα εξαιρετικό εύρος ερωτήσεων για τον εντοπισμό των χαρισματικών ικανοτήτων ενός ατόμου σε οποιοδήποτε ηλικιακό επίπεδο.

Raven matrices: Ένα ψυχομετρικό μέσο εκτίμησης της νοημοσύνης παιδιών και ενηλίκων βασισμένο σε μη λεκτικές δοκιμασίες. Πρόκειται για ένα τεστ που θεωρείται «πολιτισμικά ουδέτερο» και συχνά χρησιμοποιείται με ανθρώπους ποικίλων εθνικοτήτων/ πολιτισμούς.

Peabody picture vocabulary test: Ένα ψυχομετρικό μέσο εκτίμησης της ακουστικής αντίληψης απλών λεκτικών ερεθισμάτων (receptive vocabulary), μια αδρή εκτίμηση της λεκτικής και γλωσσικής ικανότητας. Πρόκειται για ένα σύντομο, απλό στη χορήγηση και παρακολούθηση τεστ κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα ηλικιών, εκκινώντας από παιδιά 2,5 ετών.

Εκτίμηση μαθησιακών δυσκολιών

Αθηνά Τεστ: Ένα εργαλείο διάγνωσης δυσκολιών μάθησης για παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών (υπό προϋποθέσεις μπορεί να χορηγηθεί και σε παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας) κατασκευασμένο και σταθμισμένο στον ελληνικό πληθυσμό. Το «Αθηνά τεστ» αξιολογεί ένα ευρύτατο φάσμα νοητικών, αντιληπτικών, ψυχογλωσσικών και κινητικών διεργασιών, αξιολογεί το επίπεδο και το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού και εντοπίζει συγκεκριμένες περιοχές που είναι ελλειμματικές.

Διάγνωση Δυσλεξίας, Σειρά Τεστ (Δ. & Γ. Ζάχος): Ένα εργαλείο διαγνωστικής προσέγγισης της ειδικής μαθησιακής δυσκολίας στο λόγο (δυσλεξία) όπου καταγράφονται με ακρίβεια οι δυσχέρειες στα τέσσερα βασικά επίπεδα γλωσσικής καλλιέργειας: το φωνολογικό, το μορφολογικό, το συντακτικό και το σημασιολογικό. Απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου.


Μέθοδοι Αξιολόγησης της Προσωπικότητας

Ερωτηματολόγια

MMPI-I: Είναι μια αντικειμενική μέθοδος αξιολόγησης και διάγνωσης ψυχολογικών διαταραχών/ ψυχοπαθολογίας ατόμων ηλικίας 16 ετών και άνω. Βασίζεται στη συμπλήρωση ενός εκτενούς ερωτηματολογίου. Χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο για τη διαμόρφωση κλινικών διαγνώσεων και τον σχεδιασμό του κατάλληλου θεραπευτικού χειρισμού/ πλάνου, όσο και εκτός των «κλινικών ορίων» (π.χ. επιλογή ατόμων για ευαίσθητες θέσεις επικινδυνότητας ή ασφάλειας, στη βιομηχανία κ.α.).

Προβολικές δοκιμασίες

Rorschach Inkblot Test: Είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας ενηλίκων και εφήβων. Βασίζεται στην πολύπλοκη ανάλυση της αφήγησης του εξεταζόμενου η οποία εμπνέεται από 10 κάρτες με ασαφείς μορφές (μη δομημένα ερεθίσματα). Σκιαγραφείται η συναισθηματική λειτουργία του ατόμου, μοτίβα σχετίζεσθαι καθώς και οι προτιμώμενοι μηχανισμοί άμυνας με τρόπο τέτοιο ώστε να εμπλουτίζεται η κλινική διάγνωση ή/ και να διευκολύνεται η διαφοροδιάγνωση.

TAT: Είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας ενηλίκων βασισμένη στην ανάλυση αυθόρμητων ιστοριών που εμπνέονται από συγκεκριμένες εικόνες (20 κάρτες που απεικονίζουν κοινωνικές συνθήκες). Δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθούν οι εσωτερικές δυναμικές και τάσεις του ατόμου (σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο), επιτυγχάνοντας μια πληρέστερη κατανόηση και ερμηνεία της «παθολογικής» συμπεριφοράς.

CΑΤ (έκδοση με ανθρώπινες φιγούρες και φιγούρες ζώων): Είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας εφήβων και παιδιών βασισμένη στην ανάλυση αυθόρμητων ιστοριών που εμπνέονται από συγκεκριμένες εικόνες (20 κάρτες που απεικονίζουν κοινωνικές συνθήκες). Δίνει τη δυνατότητα να διερευνηθούν οι εσωτερικές δυναμικές και τάσεις του ατόμου (σε συνειδητό και ασυνείδητο επίπεδο), επιτυγχάνοντας μια πληρέστερη κατανόηση και ερμηνεία της «παθολογικής» συμπεριφοράς.

House, Tree, Person (Η-Τ-Ρ): Είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας ενηλίκων, εφήβων και παιδιών η οποία βασίζεται στο ελεύθερο σχέδιο.

Μύθοι της Duss: Είναι μια μέθοδος αξιολόγησης της προσωπικότητας παιδιών και εφήβων. Βασίζεται στην καταγραφή και ανάλυση της αφήγησης (ολοκλήρωση δοσμένων ιστοριών) του ατόμου μέσα από το πρίσμα της ψυχοδυναμικής θεωρίας (ενδοψυχικές συγκρούσεις, κεντρική προβληματική του εκάστοτε ψυχοσεξουαλικού σταδίου, αμυντικές διεργασίες).

Kinetic Family Drawing (KFD): Είναι μια μέθοδος αξιολόγησης των διαπροσωπικών οικογενειακών σχέσεων εφήβων και παιδιών η οποία βασίζεται στο ελεύθερο σχέδιο.